Telefon

0737 654 042

Email

gal.valeavelj@yahoo.com

Apel de selecție: GAL Valea Velj anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală  Valea Velj (GAL Valea Velj ) anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER.

Data lansării apelului: 27 MAI 2021

Măsura de finanțare deschisă:

MĂSURII M 4/6A „Sprijinirea  diversificării și crearea de locuri de muncă”

Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M4/6A) – 02/21 – 27.05.2021

Tipuri de beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 4 /6A sunt:

Aceste categorii de beneficiari eligibili sunt mentionati la art.19 (2) din Reg.1305/2013, unde se precizeaza:”Sprijinul prevazut la alineatul (1) litera (a) punctul (ii) se acorda fermierilor sau membrilor unei gospodării agricole care iși diversifica activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici”.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 4 /6A sunt:

– Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural.

– Micro-întreprinderile și întreprinderile mici  din spațiul rural, care desfașoară activități non-agricole. În acestă categorie se încadreaza și micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii 4/6A în funcție de forma de organizare sunt:

– Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

– Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;

– Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;

– Societate în nume colectiv – SNC – înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990republicata, cu modificările și completările ulterioare;

– Societate în comandită simplă – SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate pe acţiuni – SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

– Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate cu răspundere limitată – SRL (inclusiv SRL-D) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;

– Cooperativă agricolă de grad 13 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Atenție! În cadrul M 4/6A solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Alocarea financiară pe măsura370.000 EURO

Fonduri disponibile pentru aceasta sesiune: 40.000 EURO

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

Suma forfetară va fi în sumă fixă de 40.000 de euro/proiect pentru toate tipurile de proiecte.

Intensitatea sprijinului: este  100% .

– GAL propune acordarea unei sume forfetare fixe,  40.000 de euro/proiect, pentru toate tipurile de proiecte , pentru un plan de afaceri ce se poate finaliza până în data de 31.12.2023, termenul de depunere a ultimei transe de plata nu poate depași data de 30.09.2023.

– Prima tranșă va fi de 75% din valoarea totală, acordată după semnarea contractului de finanțare cu AFIR, iar ultima tranșă (25%) se va acorda la momentul în care planul de afaceri propus este finalizat și se face dovada că au fost atinse obiectivele prevazute prin planul de afaceri.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 09 IUNIE 2021

Depunerea continuă a   proiectelor în cadrul sesiunii aferente masurii M4/6A  se  opreşte înainte  de  termenul  limită prevăzut în prezenta apel de selectie, atunci  când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare  sau  egal  cu pragul  de  calitate  aferent  lunii respective,  excluzând  valoarea  publică totală  a  proiectelor  retrase  ajunge  la  110%  din  nivelul  alocării  sesiunii  aferente măsurii, cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere stabilită când oprirea  depunerilor  de  proiecte  nu este condiționată de atingerea plafonului de 110% din nivelul alocării sesiunii

Astfel, în primele 5 zile calendaristice de la deschiderea sesiunii de primire proiecte nu se aplică plafonul maxim al depunerii – indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

Sesiunea se închide înainte de termenul limită de depunere atunci când valoarea fondurilor solicitate de către ultimul proiect conduce la depășirea plafonului maxim al depunerii.

Punctajul minim – 30 de puncte

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Locul depunerii: Sediul GAL Valea Velj – sat Gepiu, Comuna Gepiu, nr. 82, Județul Bihor, de luni până vineri (intervalul orar 800-1600).

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a apelului, disponibilă în format electronic și tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației.

Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 4/6A și anexele aferente acestuia, disponibile pe site-ul www.galvaleavelj.ro, secțiunea proiecte.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Clopot Aura, Manager GAL Valea Velj, tel 0737 654 042

email: gal.valeavelj@yahoo.ro , www.galvaleavelj.ro .

ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA VELJ (GAL VALEA VELJ)